všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 2 ze dne 20.9.2015 

 

obchodní společnosti Travel & Tourism group, s.r.o., IČ: 24227811, se sídlem Bořivojova 53, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190612 (dále jen jako „Zprostředkovatel“), která jakožto cestovní agentura provozuje portál www.primazajezd.cz (dále též jen „Portál“). 

Čl. I - Základní pojmy 

 1. Zájezdem se podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle ust. § 2521 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb: a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Pro účely těchto obchodních podmínek je výraz „zájezd“ používán i pro jednotlivé služby, které podle Zákona a NOZ zájezdem nejsou. 
 1. Zákazníkem se rozumí člověk nebo právnická osoba, která projeví zájem uzavřít cestovní smlouvu s cestovní kanceláří prostřednictvím Zprostředkovatele. 

Čl. II - Obecná ustanovení 

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka a Zprostředkovatele při zprostředkování prodeje zájezdů a uzavření cestovní smlouvy a při prodeji pobytů, které nejsou zájezdem, Zprostředkovatelem Zákazníkovi. 
 1. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel je jakožto cestovní agentura ve smyslu Zákona autorizován mj. ke zprostředkování prodeje zájezdů, a to zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen jako „CK“), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů, jakož i k dalším činnostem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a) až c) Zákona. Všechny CK, s nimiž má Zprostředkovatel uzavřenu příslušnou smlouvu o zprostředkování, informovaly Zprostředkovatele, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK dle požadavků Zákona a ve většině případů provozují svoji činnost na českém trhu již řadu let. Nabídka zájezdů, inzerovaná na Portálu, je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou organizátory příslušných zájezdů. 
 1. Zprostředkovatel nabízí Zákazníkovi příležitost uzavřít s vybranou CK cestovní smlouvu, a to pouze na základě těchto Obchodních podmínek ve znění účinném k okamžiku zaslání příslušné objednávky Zákazníkem Zprostředkovateli
 1. Veškeré údaje v elektronickém katalogu na Portálu jsou platné v době jejich zadání na web. Zprostředkovatel neodpovídá za jejich případné následné změny ze strany CK. Zákazník bere na vědomí, že ceny, termíny a další údaje publikované na Portálu jsou pouze orientační. Pro CK i Zákazníka je závazná pouze cena a další podmínky zájezdu uvedené v uzavřené cestovní smlouvě. Za poskytnutí zájezdu dle cestovní smlouvy odpovídá výhradně CK, nikoliv Zprostředkovatel
 1. Tyto Obchodní podmínky se stávají pro Zákazníka závaznými v okamžiku, kdy s nimi vysloví souhlas v objednávce zájezdu.  

Čl. III - Objednávání zájezdů 

 1. Objednávku zájezdu Zákazník provede prostřednictvím „on-line“ formuláře na internetových stránkách www.primazajezd.cz. Každý návštěvník serveru www.primazajezd.cz může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. Zákazník je povinen uvádět veškeré požadované údaje v souladu se skutečností a bere na vědomí, že při porušení této povinnosti je odpovědný za případně vzniklou škodu. 
 1. Po provedené nezávazné objednávce sdělí Zprostředkovatel Zákazníkovi, zda je objednaný zájezd volný, a to bez zbytečného odkladu poté, co tuto informaci získá od příslušné CK a pokud je zájezd volný, provede jeho rezervaci (viz čl. IV. odst. 1 níže). Pokud je objednávka učiněna mimo pracovní dobu příslušné CK, Zprostředkovatel sdělí tuto informaci Zákazníkovi v nejbližší následující pracovní den. V případě, že to není z provozních důvodů možné, kontaktuje Zprostředkovatel neprodleně Zákazníka a dohodne další postup. Zákazník bere na vědomí, že hovory s pracovníky Zprostředkovatelemohou být v rámci zkvalitňování služeb monitorovány. Zákazník bere dále na vědomí, že Zprostředkovatel nemá v okamžiku objednání zájezdu Zákazníkem přesné informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. Zprostředkovatel si vyhrazuje po přijetí objednávky právo na opravu případných zjevných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání zájezdů do databáze na Portálu.   
 1. Zprostředkovatelsi vyhrazuje právo odmítnout (tj. nevyřídit) objednávky, které jsou rozporuplné, neúplné, nebo obsahují zjevně nesprávné telefonní číslo, i bez odpovědi Zákazníkovi. Rovněž je Zprostředkovatel oprávněn odmítnout objednávku Zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo zjevně úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu neuhradí sjednané zálohy, či opakovaně nezašle podepsanou cestovní smlouvu
 1. Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (např. na poslední chvíli, tzv. „Last minute“), nemusí být uvedeny kompletní informace. Ty zákazníkovi upřesní zaměstnanec Zprostředkovatele, a to formou e-mailu, popř. telefonicky na kontaktech uvedených na Portálu. 

Čl. IV - Zpracování objednávek serverem www.primazajezd.cz 

 1. Po přijetí nezávazné objednávky provede Zprostředkovatel rezervaci zájezdu, pokud má učiněná objednávka všechny nezbytné náležitosti (dle příslušného formuláře) a dle sdělení příslušné CK je objednaný zájezd volný.    
 1. Při úspěšné rezervaci u CK je Zákazníkovi zaslán ze strany Zprostředkovatele bez zbytečného odkladu návrh cestovní smlouvy, podepsaný ze strany CK, s pokyny potřebnými k jejímu vyplnění, podpisu a k úhradě ceny příslušného zájezdu, a to buď faxem, e-mailem, nebo poštou (dle volby Zákazníka provedené v příslušné objednávce) na náklady Zprostředkovatele. Zprostředkovatel informuje Zákazníka, v jaké lhůtě je třeba zaslat podepsanou smlouvu zpět na adresu Zprostředkovatele; v případě, že návrh smlouvy bude Zákazníkem přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření smlouvy nedojde.   
 1. V případě, že má Zákazník zájem zaslanou cestovní smlouvu uzavřít, odešle ji Zprostředkovatel podepsanou před uplynutím doby rezervace (vč. dokladu o provedené platbě); doba rezervace se u jednotlivých CK liší a Zákazník je o ní ve smyslu předchozího odstavce ze strany Zprostředkovatele informován. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku ceny zájezdu jsou pro Zákazníka okamžikem uzavření cestovní smlouvy závazné a Zprostředkovatel neodpovídá za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Storno podmínky Zprostředkovatele jsou uvedeny níže v čl. VIII. 
 1. Liší-li se údaje uvedené v cestovní smlouvě od údajů uvedených v nabídce zájezdu inzerované na Portálu, platí údaje uvedené v cestovní smlouvě. Zákazník svým podpisem na cestovní smlouvě prohlašuje, že uzavírá cestovní smlouvu i ve prospěch případných dalších cestujících osob, uvedených ve smlouvě na základě objednávky Zákazníka, které ho k jejich přihlášení a účasti na zájezdu pověřily. 
 1. V případě, že Zákazník nezašle Zprostředkovatele podepsanou cestovní smlouvu spolu s dokladem o zaplacení dohodnuté ceny zájezdu nebo její části během doby rezervace a není mu ze strany Zprostředkovatele sděleno něco jiného, návrh na uzavření cestovní smlouvy zaniká a v případě zájmu Zákazníka je třeba učinit novou objednávku zájezdu prostřednictvím Portálu.   
 1. Zákazník bere na vědomí, že jeho objednávka zájezdu se stává vůči Zprostředkovateli závaznou a podléhá platným storno podmínkám příslušné CK již v okamžiku, kdy v souladu se zaslaným návrhem cestovní smlouvy uhradí Zprostředkovateli zálohu resp. celkovou cenu zájezdu nebo podepíše cestovní smlouvu. Storno podmínky pořadatele zájezdu (CK) jsou uvedeny ve smluvních podmínkách příslušné CK, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. 
 1. Cestovní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník podepíše zaslaný návrh cestovní smlouvy podepsaný ze strany CK.  Je-li smlouva vyhotovena písemně, nahrazuje její stejnopis potvrzení o zájezdu, pokud obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ust. § 2527 NOZ. V opačném případě vydá CK Zákazníkovi prostřednictvím Zprostředkovatele při uzavření cestovní smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření potvrzení o zájezdu. 
 1. Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může výjimečně nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě má Zákazník nárok na bezodkladné vrácení všech již případně uhrazených finančních prostředků. Letecké společnosti si vzhledem k soustavnému zvyšování ceny leteckého benzinu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku (některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od zákazníků doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem). Podmínky stanovené CK jsou Zákazník i Zprostředkovatel povinni akceptovat. Cenu zájezdu může CK zvýšit, zvýší-li se do jedenadvacátého (21) dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Odešle-li CK oznámení o zvýšení ceny Zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky. 
 1. Nutí-li vnější okolnosti CK nebo Zprostředkovatele změnit podmínky zájezdu, navrhne příslušná druhá smluvní strana Zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Má-li být v důsledku změny cestovní smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede CK, resp. Zprostředkovatel v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou cestovní smlouvy, má právo od cestovní smlouvy odstoupit; CK, resp. Zprostředkovatel, může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li Zákazník od cestovní smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou cestovní smlouvy souhlas. 
 1. Je-li nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera CK v určené destinaci (hotel v zahraničí apod.), je Zprostředkovatel oprávněn požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% před rezervací zájezdu, kterou Zákazník zaplatí CK prostřednictvím Zprostředkovatele; o této povinnosti je Zákazník předem ze strany Zprostředkovatele informován s uvedením údajů pro provedení platby, včetně její výše. Rezervace zájezdu se při úspěšném ověření a potvrzení ze strany partnera CK stává závaznou a vztahují se na ní storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace (nevyžádání) se vždy vrací záloha Zákazníkovi v plné výši, pokud si Zákazník nevybere jiný zájezd (v tomto případě dojde k započtení zaplacené zálohy na cenu nově vybraného zájezdu). 
 1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí Zákazník cestovní smlouvu postoupit. Změna v osobě Zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu původní Zákazník (postupitel) o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového Zákazníka (postupníka), že s uzavřenou cestovní smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; v případě, že je cestovní smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, je oznámení včasné, pokud je doručeno ve lhůtě stanovené podmínkami příslušné CK, jinak nejpozději do dne předcházejícího konání zájezdu. 
 1. Na základě žádosti zákazníka zpřístupní Zprostředkovatel zákazníkovi před uzavřením cestovní smlouvy kopii dokladu o pojištění dané CK pro případ úpadku. 

Čl. V - Platba zájezdu u www.primazajezd.cz 

 1. Za běžné zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí Zákazník CK prostřednictvím Zprostředkovatele (případně po dohodě se Zprostředkovatelem přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky) dle podmínek konkrétní CK v rámci rezervační lhůty zpravidla 50 procent z jejich plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástup na zájezd) doplatí částku zbývající do plné ceny zájezdu. 
 1. Cenu zájezdů typu "last minute" a zájezdů objednávaných méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí Zákazník v rámci rezervační lhůty jednorázově v plné výši CK prostřednictvím Zprostředkovatele (případně po dohodě se Zprostředkovatelem přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky), bankovním převodem, nebo na pobočkách Zprostředkovatele. 
 1. Cenu zájezdu (nebo příslušnou zálohu), přijatou od Zákazníka ve smyslu odst. 1. a 2. shora, uhradí Zprostředkovatel obratem na příslušný účet CK. 
 1. Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny následovně:
 •  poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od Zákazníka na účet Zprostředkovatele hradí Zákazník
 •  poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu Zprostředkovatele na účet CK hradí Zprostředkovatel
 •  poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila
 •  poplatky za vrácení přeplatku Zákazníkovi nese Zprostředkovatel bez ohledu na příčinu
 •  při platbě kartou je účtován manipulační poplatek v předem oznámené výši 
 1. Provádí-li Zákazník platbu po dohodě se Zprostředkovatelem přímo CK, použijí se obchodní podmínky příslušné CK a tyto Obchodní podmínky se neaplikují. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádí Zprostředkovatel pouze výjimečně a poplatky hradí vždy Zákazník. 

Čl. VI - Změna objednávky ze strany Zákazníka 

V případě změny objednávky po podpisu cestovní smlouvy ze strany Zákazníka jsou Zprostředkovatelem účtovány následující poplatky: 

 • Změna jména účastníka - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 500 Kč/ 1 osoba,
 • Změna termínu zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny) ve lhůtě do 35-ti dní před realizací poplatek 800 Kč / 1 osoba, méně než 35 dní dle storno podmínek.
 • Změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dané CK. 

Čl. VII - Povinnosti účastníků zájezdu 

1.      Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje: 

a)    že mu byly současně s cestovní smlouvou zaslány smluvní podmínky příslušné CK, se kterými podrobně seznámil sebe a ostatní cestující, přičemž Zákazník i ostatní cestující s nimi bez výhrady souhlasí a berou na vědomí, že tyto podmínky tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

 

b)    že mu byly před uzavřením cestovní smlouvy předány informace (ve formě katalogu, katalogového listu, dodatečné nabídky či jiným vhodným způsobem) s podrobným vymezením zájezdu, zejména ohledně ubytování, kategorie, stupně vybavenosti a dále druhu, charakteristiky a kategorie dopravního prostředku a údajů o trase cesty, a dále způsobu a rozsahu stravování (pokud je součástí zájezdu), případně ohledně dalších služeb, pokud jsou součástí zájezdu, a bere na vědomí, že tyto informace tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, 

c)   že mu byl předán doklad, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění proti úpadku CK, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsobu oznámení pojistné události, 

d)    že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno, 

e)    že zkontroloval platnost cestovních dokladů všech cestujících a rovněž si u všech cestujících ověřil podmínky vstupu do cílové destinace a dalších tranzitních destinací, které s jejich cestou souvisí a které během zájezdu navštíví, včetně vstupních formalit a vízových požadavků; Zprostředkovatel ani CK nenese v tomto ohledu odpovědnost za případné komplikace vyplývající z porušení uvedené povinnosti Zákazníka, 

f)    že Zákazník i cestující splňují zdravotní či jiné formality, které jsou nutné pro absolvování zájezdu. 

2.     Zákazník je povinen řídit se pokyny ze strany CK (viz níže v čl. X., odst. 6). Neobdrží-li Zákazník pokyny nejpozději tři (3) dny před začátkem zájezdu, je povinen informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele. 

 1. Není-li dále nebo v cestovní smlouvě stanoveno jinak, odpovídá Zákazník za platnost svých cestovních dokladů a cestovních dokladů osob, které se mají zájezdu zúčastnit spolu s ním a za splnění zdravotních či jiných formalit, které jsou nutné pro cestu nebo pobyt v cílové či tranzitní destinací, a to především splnění vízových povinností, jsou-li předepsány

Čl. VIII - Storno podmínky www.primazajezd.cz 

Zákazník je oprávněn před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy (stornovat objednaný zájezd). Odstoupí-li Zákazník od cestovní smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné za následujících podmínek:

Dojde-li k odstoupení do okamžiku složení zálohy, odstupné se neplatí.

 • Dojde-li k odstoupení po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky, je výše odstupného určena podle storno podmínek dané CK. 

Informace o odstoupení od cestovní smlouvy musí být zaslána Zákazníkem rovněž Zprostředkovateli, a to písemně nebo e-mailem na e-mailovou adresu info@primazajezd.cz v pracovní době (pondělí - pátek 9:00 - 18:00 hod). 

Čl. IX - Reklamace na www.primazajezd.cz

Zprostředkovatel je cestovní agenturou, neodpovídá proto za služby poskytované CK a nevyřizuje jménem CK případné reklamace zájezdu ze strany Zákazníka. Za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá CK, se kterou má Zákazník uzavřenou cestovní smlouvu. Odpovědnost CK se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, NOZ, Zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 1. Reklamaci je třeba uplatnit u pořádající CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud Zákazník učiní reklamaci u Zprostředkovatele. 
 1. Zprostředkovatel po obdržení reklamace tuto bez zbytečného odkladu odešle či předá do pořádající CK k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace je Zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu zájezdu). Zákazník bere na vědomí, že uplatnění reklamace na místě samém umožní zpravidla odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace je sepsán reklamační protokol, ve kterém je uvedeno jméno Zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořádající CK. 
 1. V případě, že reklamace není vyřízena na místě samém, uplatňuje se po návratu ze zájezdu u pořádající CK. Zákazník je povinen zaslat reklamaci vztahující se ke zprostředkovanému zájezdu písemně (resp. ve formě naskenované žádosti) spolu s připojeným reklamačním protokolem z místa pobytu, potvrzeným případně delegátem CK, fotografiemi, apod., na e-mail info@primazajezd.cz nebo doporučeně na adresu sídla Zprostředkovatele (Travel & Tourism group, s.r.o., Bořivojova 53, 130 00, Praha 3). 
 1. Reklamaci lze učinit i ústně v sídle Zprostředkovatele. O reklamaci je v takovém případě sepsán protokol, který je podepsán Zákazníkem a cestovním konzultantem Zprostředkovatele, který jej bez zbytečného odkladu odešle či předá pořádající CK k vyřízení. 
 1. Pro snadnou identifikaci reklamace je nutné do ní zahrnout údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec. Identifikací reklamace dle předchozí věty se rozumí uvedení:a) čísla cestovní smlouvy,

b) data jejího uzavření,
c) CK, s níž byla cestovní smlouva uzavřena,
d) popisu vadně poskytnuté služby nebo údaje o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec,
e) čeho se Zákazník domáhá
f) bankovního spojení Zákazníka, pokud žádá přiměřenou slevu z vadně poskytnuté služby.

7.   Zákazník je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazující skutkový stav aj.                       V případě, že je reklamace uplatněna přímo u delegáta pořádající CK, je tento delegát oprávněn o reklamaci rozhodnout. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy CK reklamaci prostřednictvím Zprostředkovatele obdrží, pokud se Zákazník s pořádající CK nedohodnou na lhůtě delší. Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každé CK, které mají přednost před tímto reklamačním řádem. Zprostředkovatel předá příslušné CK Zákazníkem uplatněnou reklamaci vždy obratem. 

 1. V případě, že dojde k porušení právní povinnosti ze strany CK, za kterou CK odpovídá (též v případě poskytnutí vadného plnění – zájezdu), vzniká Zákazníkovi nárok na úhradu škody na majetku a rovněž újmy za narušení dovolené, zejména bude-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. 
 1. Ocitne-li se po zahájení zájezdu Zákazník v nesnázích, je mu CK povinna poskytnout neprodleně pomoc ve smyslu ust. § 2541 NOZ. 

Čl. X – Zvláštní ustanovení o prodeji pobytů, které nejsou zájezdem 

 1. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se uplatní v případě, kdy dochází k prodeji předem vymezených pobytů, které nejsou zájezdem ve smyslu Zákona a NOZ, Zprostředkovatelem Zákazníkovi. Pobytem se pro účely tohoto článku rozumí ubytování ve vymezeném období poskytované jednotlivými hotely a jinými ubytovacími zařízeními Zákazníkovi na základě smluvních vztahů těchto subjektů se Zprostředkovatelem (dále jen „Pobyt“). 
 1. Jednotlivé Pobyty jsou inzerovány na jiných webových portálech než je Portál www.primazajezd.cz (zejména na tzv. slevových portálech). V případě, že má Zákazník závazný zájem o určitý Pobyt, zakoupí jej na daném webovém portálu potvrzením svého souhlasu (dle technického zpracování jednotlivých webových portálů) a následně je vyzván k zaplacení určené ceny Pobytu na určený bankovní účet provozovatele daného webového portálu (zpravidla buď formou užití platební karty, nebo příkazem k úhradě z bankovního účtu). Po připsání platby na určený bankovní účet je Zákazníkovi vygenerován na daném webovém portálu voucher, který je Zákazník povinen do 3 dnů ode dne jeho obdržení zaslat v elektronické podobě (e-mailem na adresu rezervace@primazajezd.cz) Zprostředkovateli. Zprostředkovatel do 3 pracovních dnů ode dne obdržení voucheru provede ověření jeho pravosti s provozovatelem příslušného webového portálu, v jehož rámci byla uskutečněna objednávka a následně provede rezervaci objednaného termínu Pobytu. O provedené rezervaci bude Zprostředkovatel Zákazníka informovat e-mailem do 3 pracovních dnů od jejího provedení a současně zašle Zákazníkovi dokumenty nezbytné pro realizaci Pobytu (pokyny pro ubytování, postup při uplatnění voucheru v příslušném ubytovacím zařízení, pod.). 
 1. 3.       Storno podmínky pro Pobyty: Následující storno podmínky se vztahují na Pobyty po provedení rezervace jejich termínu Zprostředkovatelem (do tohoto okamžiku je Zákazník oprávněn Pobyt zrušit a bude mu navráceno 100% zaplacené částky). 

Zákazník je oprávněn stornovat Pobyt formou e-mailu zaslaného na elektronickou adresu Zprostředkovatele uvedenou v odst. 2 shora, popř. dopisem zaslaným na adresu sídla Zprostředkovatele. V případě, že ke stornu Pobytu dojde po provedení rezervace, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena Pobytu snížená o  

a) 20 % z celkové ceny Pobytu, pokud ke stornování ze strany Zákazníka dojde od rezervace pobytu az do 20. dnem před prvním dnem Pobytu;

b) 50 % z celkové ceny Pobytu, pokud ke stornování ze strany Zákazníka dojde mezi 19. a 5. dnem před prvním dnem Pobytu; 

V případě, že ke stornu Pobytu dojde 4 a méně dnů před prvním dnem Pobytu, nebude Zákazníkovi zaplacená cena Pobytu vrácena. 

V případě, že Zákazník bude požadovat změnu termínu Pobytu po provedení jeho rezervace a tato změna bude z kapacitních důvodů možná, je Zákazník povinen Zprostředkovateli zaplatit 500,- Kč za každou osobu, u níž dochází v rámci požadavku Zákazníka ke změně termínu Pobytu. Změna pobytu je možná pouze maximálně 4 dny před nájezdem, poté se započítává storno ve výši 100% z celkové ceny.

 1. Pokud není v tomto článku uvedeno jinak, použijí se ostatní ustanovení Obchodních podmínek přiměřeně i na případy prodeje Pobytů. 

Čl. XI – Zvláštní ustanovení o zprostředkování letecké přepravy osob 

 1. Zprostředkovatel zprostředkovává pro Zákazníky možnost uzavřít s vybraným dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb (dále jen „Přepravní smlouva“) v souladu s těmito Obchodními podmínkami platnými v okamžiku uzavření Přepravní smlouvy. Za zprostředkování možnosti uzavřít Přepravní smlouvu si Zprostředkovatel účtuje poplatek za zprostředkování - transakční poplatek. 
 1. Zákazník bere na vědomí, že uzavřením Přepravní smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb Zákazníkovi a dopravci. Travel & Tourism group, s.r.o. vystupuje ve vztahu mezi Zákazníkem a dopravcem pouze jako Zprostředkovatel při uzavírání Přepravní smlouvy. Zprostředkovatel prohlašuje, že nezajišťuje leteckou přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku zákazníka v souvislosti s leteckou přepravou
 1. Objednávku letenek (příp. souvisejících služeb) provádí Zákazník on-line prostřednictvím webového formuláře na Portálu. 
 1. Rezervace prostřednictvím webového formuláře na Portálu Zákazníkem je závaznou objednávkou letecké přepravy, příp. dalších služeb. Provedením rezervace vyjadřuje Zákazník svůj bezvýhradný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky a jejím případném potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné) je Zákazníkovi zasláno ze strany Zprostředkovatele potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané letecké přepravě, souvisejících službách, dopravci a celkové ceně elektronickou formou na e-mail, který Zákazník uvedl při rezervaci. 
 1. 5.       Do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu letenky, letištní, palivové a ostatní poplatky, cenu dalších objednaných služeb, odměnu za zprostředkování, apod.) není potvrzení objednávky ze strany Zprostředkovatele závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, může být změněna. 
 1. 6.       V případě změny celkové ceny letenky do okamžiku vystavení letenky má Zprostředkovatel nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky v okamžiku jejího vystavení ze strany Zákazníka. 
 1. 7.       Přepravní smlouva mezi Zákazníkem a dopravcem je uzavřena v den, kdy Zákazník po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, uhradí Zprostředkovateli celkovou cenu, tedy v den, kdy je příslušná částka odpovídající celkové ceně připsána na účet Zprostředkovatele. Uhrazením celkové ceny Zákazník potvrzuje, že mu byly Zprostředkovatelem poskytnuty veškeré potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Následující pracovní den po uzavření Smlouvy je Zprostředkovatel povinen předat či zaslat Zákazníkovi objednané letenky. 
 1. 8.       Při uzavření Přepravní smlouvy je Zákazník povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění letecké přepravy (např. pro identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby apod.). 
 1. 9.       Zákazník dále bere na vědomí, že: 

a)          do okamžiku vystavení letenky si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení letenky, změnit výši ceny letenky nebo letištních poplatků,

b)         konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu dopravce. 

 1. Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky. 
 1.  Veškeré návrhy na změny či zrušení Přepravní smlouvy, pokud to Přepravní smlouva či obchodní podmínky dopravce připouštějí, je Zákazník povinen činit u dopravce nebo, připouštějí-li to obchodní podmínky dopravce, prostřednictvím Zprostředkovatele
 1. Reklamaci letecké přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v obchodních podmínkách dopravce. Zprostředkovatel není oprávněn uznávat ani vyřizovat jakékoliv reklamace Zákazníka, které se týkají letecké přepravy či souvisejících služeb. Reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, v případě vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby dopravce, v případě ostatních vad nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění letecké přepravy u dopravce nebo prostřednictvím Zprostředkovatele. 
 1. Za přepravu zavazadel odpovídá přepravce. Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má Zákazník právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je obchodní firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva. 
 1. V případě, že Zákazník učiní reklamaci prostřednictvím Zprostředkovatele, předá Zprostředkovatel reklamaci dopravci k vyřízení a dále informuje Zákazníka o průběhu a výsledku reklamace. Zákazník bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají žádné nároky vůči Zprostředkovateli, který je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocen. Zákazník bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím Zprostředkovatele spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a Zprostředkovatel nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek. 
 1. Zprostředkovatel je oprávněn poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými obchodními podmínkami dopravce. 
 1. Zprostředkovatel odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Přepravní smlouvy, zejména za: 

a)       řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Přepravní smlouva,

b)       řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují obchodní podmínky dopravce,

c)        řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,

d)       řádné předání potřebných dokladů dopravci,

e)       řádné oznámení změn, příp. zrušení Přepravní smlouvy dopravci i Zákazníkovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co je Zprostředkovatel o takové změně písemně informován,

f)        řádné a včasné poukázání ceny letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce. 

 1. Zprostředkovatel není povinen zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek letecké přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat Zákazníkovi. V souladu s ustanovením odstavce 16. písm. e) je tyto informace povinen podat pouze v případě, když jsou Zprostředkovateli sděleny přepravcem alespoň jeden pracovní den předem. 
 1. Zákazník je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit Zprostředkovateli své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů Zprostředkovatel neodpovídá za žádné újmy vzniklé Zákazníkovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů Zákazník souhlasí, aby jej Zprostředkovatel kontaktoval na kterémkoliv z uvedených kontaktních údajů, a je odpovědný za zajištění své dostupnosti prostřednictvím kteréhokoliv z uvedených kontaktů. 
 1. Zákazník odpovídá zejména za: 

a)       dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v cílové zemi, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,

b)       správnost předaných údajů,

c)        ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného dopravce),

d)       ověření aktuálního termínu odletu před odletem u dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,

e)       včasné dostavení se k odletu. 

 1. Zákazník je zejména povinen: 

a)       zkontrolovat správnost údajů uvedených při rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů). Převzetím letenky či itineráře letu Zákazník potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí,

b)       seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené letenky,

c)        využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence,

d)       rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let, a to 72 hodin před odletem přímo dopravci,

e)       ověřit si povolenou hmotnost zavazadel,

f)        dodržovat přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce. 

 1. Storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce (letecké společnosti) u vybraného tarifu. V případě storna letenky (včetně storna z důvodu změny letového řádu ze strany dopravce) je transakční poplatek (poplatek za zprostředkování) za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si Zprostředkovatel může účtovat odměnu dle platného ceníku. 
 1. Poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele příslušné služby. V případě zájmu o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod Zákazníka, speciální jídlo) je Zákazník povinen informovat o tom Zprostředkovatele již při provedení objednávky. 
 1. V případě změny data odletu u vystavené letenky má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k navýšení oproti datu vystavení letenky. U nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezena. 
 1. Zákazník bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu se svými přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou Zákazníka vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny letecké přepravy. 
 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že lhůta pro refundaci ceny letenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se Zprostředkovatel zavazuje příslušnou částku Zákazníkovi vyplatit. 

Čl. XII – Závěrečná ustanovení 

 1. Zákazník tímto uděluje souhlas Zprostředkovateli, jakožto správci, ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů, které Zprostředkovateli poskytne, a to pouze pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté v objednávce, cestovní smlouvě a v dokumentech s ní souvisejících (tedy osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, povolání, osobní status). 
 1. Zákazník je v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněn požádat Zprostředkovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů. Zprostředkovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Zákazníkovi sdělit. V případě, že Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Zprostředkovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li Zprostředkovatel této žádosti, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník udílí svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou s tím, že má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. 
 1. Zákazník souhlasí s tím, aby veškeré osobní údaje byly shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění a poskytování služeb cestovního ruchu a dále nabízení výrobků a služeb Zprostředkovatele a jeho marketingové činnosti.   
 1. Zprostředkovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za vysoce důvěrné, a bude tyto shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Zprostředkovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají pro Zprostředkovatele osobní údaje na základě smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či jiného vztahu ke Zprostředkovateli. 
 1. Pokud má Zákazník zájem přepravovat do zvolené destinace nadměrná, sportovní či jiná zvláštní zavazadla (např. kolo, golfové vybavení, surfové vybavení, dětský kočárek aj.) nebo zvířata, informuje o této skutečnosti Zprostředkovatele před uzavřením cestovní smlouvy; Zprostředkovatel následně u příslušné CK ověří možnost zajištění této přepravy a její cenu. 
 1. Pokyny k cestě, jakož i potřebné doklady – ubytovací poukazy, letenky apod., odesílá Zprostředkovatel Zákazníkovi (na jeho e-mailovou adresu, případně poštou na jeho korespondenční adresu), jakmile je má k dispozici (obvykle cca 7-3 dny před začátkem zájezdu). Je-li termín začátku zájezdu v době kratší než 3 dny od uzavření cestovní smlouvy, jsou pokyny zaslány obvykle elektronicky obratem po zpracování cestovní smlouvy zaměstnancem CK nebo Zprostředkovatele (v takovém případě mohou být příslušné doklady předány Zákazníkovi zástupcem Zprostředkovatele až těsně před zahájením zájezdu – na letišti, apod.). Zaměstnanci Zprostředkovatele vždy kontaktují Zákazníka, aby ověřili, zda pokyny k zájezdu obdržel a že vše je v pořádku. Zákazník je povinen v cestovní smlouvě vždy uvést aktuální e-mailovou adresu, telefonický kontakt a korespondenční adresu, na které se Zákazník momentálně zdržuje. Zákazník bere na vědomí, že má-li sjednáno cestovní pojištění Allianz prostřednictvím Zprostředkovatele, obdrží pojistné kartičky výhradně na e-mailovou adresu, a to nezávisle na doručení pokynů od příslušné CK. Zákazník se může se Zprostředkovatelem dohodnout rovněž na osobním vyzvednutí pokynů a dokumentů v sídle Zprostředkovatele. 
 1. Práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízením ES č. 261/2004, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě a Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva). Za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce z EU kdekoliv na světě lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). 
 1. Zákazník bere na vědomí následující informace a skutečnosti

(i)                   CK je oprávněna vyloučit Zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i Zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce CK či Zprostředkovatele, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o CK nebo Zprostředkovateli. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok Zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. 

(ii)                 Zákazník bere dále na vědomí, že při dopravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle k letecké přepravě vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Zákazníkovi na vyžádání zašle Zprostředkovatel. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Více informací lze nalézt v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe částečně lišit a které Zprostředkovatel Zákazníkovi na přání zajistí. 

(iii)                Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas. Občané ostatních států jsou povinni prověřit podmínky vstupu do země na příslušné ambasádě státu, kam budou cestovat, případně států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (průjezd zeměmi u autobusové dopravy, přestupy u letecké dopravy). Tyto úřady jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Zprostředkovatel nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací. Zákazník je povinen veškeré vízové formality zajistit sám ještě před vycestováním, nemá-li tyto zajištěny od CK. Od 26. 6. 2012 musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní pas. Toto platí pro všechny děti, tj. i děti mladší dvou let. 

(iv)                Především u poznávacích zájezdů jsou možná omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek a zemí (min. akceptovatelné oblečení, apod.). 

(v)                 CK zajišťují pro své Zákazníky česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních zájezdů "na míru" zajištěna. Pokud se vyskytne během pobytu jakýkoliv problém, je nutné oznámit tuto skutečnost zástupci CK. 

(vi)                Nabídka na Portálu od cca 300 CK zahrnuje hotely, apartmá, bungalovy a privátní ubytování všech kategorií. Typy ubytování: 

Hotel - pokoje bez možnosti vaření
Hotelové apartmá - pokoj tvořený nejméně dvěma místnostmi, oddělenými i přepážkou bez dveří
Pavilony, depandance a penziony - hotelová úroveň
Studio - ubytovací jednotka s možností vaření v jedné místnosti
Apartmán - ubytovací jednotka s možností vaření tvořená obvykle nejméně dvěma místnostmi
Bungalovy a chaty - méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření
Karavan - mobilní ubytovací jednotka obvykle s možností vaření zaparkovaná v kempu
Ubytování v soukromí - jednotlivé hostinské pokoje obvykle bez možnosti vaření v domech (bytech) fyzických osob 

(vii)               Oficiální hotelová kategorizace nemusí být totožná s kategorizací hotelu na místě a v některých destinacích (např. Egypt, Tunisko) se může lišit od evropského standardu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. Uvedené kategorie ubytování v nabídce CK i Zprostředkovatele mohou být jen orientační a nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii hotelu. V některých případech CK místo označení hvězdičkou (*) používají jiné symboly - např. klíč, letadlo, vlastní logo CK atd. Význam však zůstává stejný. 

Hotelová kategorizace:
* - velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem
** - objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování
*** - běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb
**** - kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami
***** - luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami
+ - vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+) 

(viii)             V případech změny objednaného ubytovacího zařízení CK, ke kterému ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech dojít, je Zákazník ubytován v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby, tj. plné penze či polopenze. 

(ix)                Cena "Dítě" je platná obvykle pro jedno dítě na jedné přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK. 

(x)                 Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu (pokud nejsou služby typu "pokoj s výhledem na moře" předem zakoupeny) a CK ani Zprostředkovatel na něj nemá žádný vliv. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech může být za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením. Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak prezentuje fotografie na webu příslušné CK, či Zprostředkovatele. CK ani Zprostředkovatel nemohou garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na www či v katalogu dodané managementem hotelu. 

(xi)                Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu obvykle do 12:00 hodin, čas, od kterého je možné se ubytovat v den příjezdu se řídí pravidly příslušného ubytovacího zařízení, většinou ne dříve než ve 14:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK nabízejí možnost zakoupení služby dřívějšího ubytování, tzv. „early check-in“, a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. "late check-out". 

(xii)              Pro Zákazníky ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Typy stravy jsou: 

 • (kontinentální) snídaně - většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) - má rozsah kontinentální snídaně rozšířený obvykle o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování - samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
 • švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je CK chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu "švédské stoly"
 • polopenze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně) a večeře (u večera nápoje obvykle za poplatek)
 • plná penze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně), oběd a večeře (u večera nápoje obvykle za poplatek)
 • all inclusive - celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo jakýkoliv vliv CK i Zprostředkovatele. Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním, stejně tak otevírací a provozní dobou jednotlivých restaurací a barů v hotelu apod. Rozsah čerpání služeb v první a poslední den může být částečně omezen. Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit nepřetržitě plastikový náramek.
 • ultra all inclusive - zpravidla zahrnuje kromě služeb all inclusive i využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, návštěva kadeřníka, wellness atp.). 

CK ani Zprostředkovatel nemohou ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). 

(xiii)             Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší ploténka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení se stravováním all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné. Některé cestovní kanceláře mají v nabídce různé druhy úrovně stravování „all inclusive“, mohou být označeny různými názvy (např.: light all inclusive, super class all inclusive,…). Ve většině případů se jedná o různé modifikace all inclusive stravování, s určitými omezeními nebo rozšířeními. Pracovník Zprostředkovatele informuje Zákazníka na žádost o službách, které daný typ stravování přesně zahrnuje. 

(xiv)             Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (např. menší zkušenost a určitá ležérnost při plnění povinností a poskytování služeb). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK ani Zprostředkovatel žádný vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu). 

(xv)              Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační. 

(xvi)             Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Též v některých hotelech může být pojmem „vyhřívaný bazén“ rozuměn bazén vyhřívaný sluncem. Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot k tomu, že bude bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu. 

(xvii)           Klimatizaci lze nalézt pouze v těch hotelech, kde je tak přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, pak její zapínání, vypínání a regulace z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně. 

(xviii)          Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty, mobilní telefony, počítače a veškeré cenné předměty doporučuje Zprostředkovatel uložit do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí na recepci.   

(xix)             V praxi jsou používány určité zkratky, jejichž význam je uveden zde, případně jej rádi objasní pracovníci Zprostředkovatele: 

SGL - single room = jednolůžkový pokoj
DBL – double room = dvoulůžkový pokoj
TPL - triple room = třílůžkový pokoj
HTL – hotel
APT – airport = letiště
BUS – autobusová doprava
HB - half board = polopenze 
AI - all inclusive forma stravování
UAI - ultra all inclusive forma stravování
BS - bez stravy = ubytování bez stravy
BB - se snídaní
FB - full board = plná penze
LM - last minute = zájezd obvykle se sníženou cenou koupený na tzv. poslední chvíli
FM - first minute = zájezdy obvykle se sníženou cenou zakoupený na tzv. včasný nákup
SLM - super last minute = zájezdy obvykle se sníženou cenou koupený v kratší době před odletem/odjezdem, než zájezdy typu last minute
PAX - passenger = cestující
Infant - dítě věku 0-2 roky 

(xx)              Ceny v ubytovací jednotce typu apartmán, studio apod. mohou být uvedeny při maximální obsazenosti této ubytovací jednotky, tzn. v případě ubytování pouze 2 osob ve čtyřlůžkovém apartmánu je nutno uhradit buď cenu za všechny 4 osoby, případně cena při obsazení 2 osob může být odlišná od základní ceny, která je platná jen při plné obsazenosti takové ubytovací jednotky. Pokud je v hotelovém pokoji ubytována pouze jedna osoba, cena je obvykle navýšena o příplatek „jednolůžkový pokoj“, stejně tak jedná-li se o ubytování v jinak nadstandardních ubytovacích jednotkách – výhled na moře ap., bude cena navýšena o tento příplatek. O této skutečnosti je Zákazník vždy informován před podpisem cestovní smlouvy 

 1. Ceny zájezdů a služeb uvedených na Portálu (www.primazajezd.cz), jsou aktualizovány automaticky denně tak, jak je dodávají pořádající CK. I přes veškerou snahu nabízet vždy jen nejaktuálnější ceny může v ojedinělých případech dojít k situaci, kdy uvedená nabídka či cena není aktuální (liší se cena, nabídka je již vyprodaná atd.). Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost. Proto je u všech nabídek uváděna skutečnost, že „konečná cena bude potvrzena naším pracovníkem“. Závaznou cenou je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě potvrzené CK. Stejná podmínka platí v případě piktogramů uvedených na Portálu, které informují Zákazníky o vybavení ubytovací kapacity (lednice, klimatizace,…) i v případě piktogramů upozorňujících Zákazníky na nabídku výhod, dárků, bonusů a speciálních akcí Zprostředkovatele či CK. 
 1. Tyto Obchodní podmínky jsou vydávány ve smyslu ust. § 1751 NOZ. Je-li proveden odkaz na obchodní podmínky CK, které si odporují s těmito Obchodními podmínkami, je cestovní smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Zprostředkovatel doporučuje Zákazníkovi, aby si náležitě a podrobně přečetl tyto Obchodní podmínky, zejména pak jejich ustanovení, která jsou podtržená nebo vyznačená tučně. Zákazník zadáním objednávky dle těchto Obchodních podmínek (popř. jiným obdobným právním jednáním) vyslovuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a výslovně rovněž s jejich ustanoveními, která jsou podtržená nebo vyznačená tučně. Právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem zájezdu a Zákazníkem dle těchto Obchodních podmínek se řídí Zákonem, NOZ a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

V Praze dne 1.3.2014

 

 

Travel & Tourism group, s.r.o. ( prmazajezd.cz)