Pravidla ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů cestovní agentury Travel & tourism group,sro

( www.primazajezd.cz)

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v cestovní agentury Travel & tourism group, sro (www.primazajezd.cz) je obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Vaše osobní data nebereme na lehkou váhu a pokud to není nutné nebo nám k tomu nedáte souhlas, Vaše data nezpracováváme. Pakliže osobní údaje zpracováváme, klademe veliký důraz na jejich bezpečnost, aktuálnost a zpracování pouze za účelem, pro který jste nám je poskytli. Ujišťujeme Vás, že s osobními daty neobchodujeme a neposkytujeme je třetím stranám, není-li to nutné pro smluvní plnění, zákonná povinnost nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo zákonem danou. 

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je cestovní agentura: 
Travel & tourism group, sro (www.primazajezd.cz ) 
se sídlem Bořivojova 53, 130 00, Praha 3
obchodní místo Václavské námstí 21, Praha 1, 110 00
ICO: 24227811
DIC: CZ24227811
Zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 190612

S jakými osobními údaji pracujeme

Cestovní agentura Travel & tourism group, sro (www.primazajezd.cz)  pracuje pouze s daty, která jsou nezbytná pro nabídku vhodného pobytu či služeb, vzájemnou komunikaci a zároveň jsou nutná pro uzavření smlouvy/poskytnutí služby. Dále zpracováváme osobní data na základě Vašeho souhlasu a to v rozsahu Vámi poskytnutých osobních dat. 

    • Osobní údaje dětí K plnění služeb cestovní agentury Travel & tourism group, sro (www.primazajezd.cz) je potřeba zpracovávat identifikační údaje dětí (osob mladších 18 let). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě smluvního plnění, za dítě jedná jeho rodič nebo jiný zástupce oprávněný k tomuto účelu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte nejsou zpracovávány za jiným účelem než plnění zákonné povinnosti. 

Osobní údaje rozdělujeme do několika kategorií: 
a) Identifikační údaje 
    • jméno a příjmení 
    • datum narození 
    • pohlaví 
    • číslo cestovního dokladu (v případě nutnosti) 
    • fotografie 
b) Kontaktní údaje 
    • email 
    • telefon 
    • korespondenční adresa 
    • sociální sítě 
c) Údaje nezbytné pro plnění služby 
    • zdravotní stav (v případě požadavku na stravu, bezbariérovost, léčebné procedury, aj.) 
    • jiné údaje Vámi požadované specifikace k pobytu/službě 
    • počet dětí 
d) Informace o spolucestujících 
    • jméno a příjmení 
    • datum narození 
    • číslo cestovního dokladu (v případě nutnosti) 
    • kontakt (zastupující osoba) 
e) Platební údaje 
    • číslo bankovního účtu 
    • číslo účtu třetí strany, která provedla platbu (např. benefitní společnosti) 
f) Údaje o vzájemné komunikaci 
    • jméno a příjmení 
    • obsah komunikace 
    • datum komunikace 
    • zdroj komunikace (email, chat, sociální síť, telefon, tištěný dokument)
 

Odkud bereme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vaší rozhodnutí využívat služeb cestovní agentury Travel & tourism group, sro (www.primazajezd.cz). Vaše osobní údaje potřebujeme pouze v několika případech, které jsou nutné pro správné sestavení služeb plnění smluvního vztahu nebo pro Vaší informovanost. Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat z: 

Webové stránky 
Už při návštěvě internetových stránek nebo provedení rezervace (zakoupení) pobytu/služeb na www.primazajezd.cz . 
Máte-li v prohlížeči povoleny tzv. Cookies, které vyžíváme pro statistické a marketingové nástroje shromažďující tato data, dáváte nám tím souhlas jejich zpracování. Tato data zpracováváme anonymně. Pomocí povolených Cookies můžeme zlepšovat dostupnost a kvalitu našich služeb. 

Důvod zpracování: 
    • smluvní povinnost 
    • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů 
    • na základě Vašeho uděleného souhlasu 

Doba zpracování: 
    • potvrzená rezervace (smlouva) po dobu zákonných povinností (10 let) 
    • nezávazná rezervace (po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena) 
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (až 1 rok po ukončení důvodu) 
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu 
    • cookies (do doby vymazání ve Vašem prohlížeči nebo max. 30 dnů) 

 Email 
Pokud nás kontaktujete pomocí elektronické komunikace, sdělujete nám své kontaktní a identifikační údaje. Zasláním zprávy nám dáváte souhlas ke zpracování kontaktních a identifikačních údajů. 
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zpětné kontaktu a pokračování vzájemné komunikace. 

Důvod zpracování: 
    • smluvní povinnost 
    • udělený souhlas 
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů 

Doba zpracování: 
    • po dobu zákonných povinností (10 let) 
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (do odvolání nebo 3 roky) 
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu) 


Zakoupení dárkového poukazu 
Zakoupením dárkového poukazu nám sdělujete své kontaktní údaje (korespondění adresu), identifikační údaje (jméno a příjmení) a platební údaje. 
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem plnění smlouvy/služby a zpětného kontaktu. 

Důvod zpracování: 
    • smluvní povinnost 
    • ochrana práv a oprávněný zájem 

Doba zpracování: 
    • po dobu zákonných povinností (10 let) 
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu) 

 Žádost o zaslání katalogu 
Při žádosti o zaslání tištěného katalogu uchováváme kontaktní údaje (doručovací adresa) a identifikační údaje (jméno a příjmení). 
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zaslání katalogu. 

Důvod zpracování: 
    • udělený souhlas 

Doba zpracování: 
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (jednorázově, opakovaně) 


Přihlášením k odběru novinek a nabídek – marketing 
Přihlášením k dobrovolnému odběru novinek a nabídek nám dáváte souhlas se zasíláním pravidelných emailů nebo SMS s nabídkami a novinkami cestovní agentury CA Travel & tourism group,sro (www.primazajed.cz) Váš souhlas k zasílání informačních emailů a obchodních sdělení nepotřebujeme v případě, že jste využili našich služeb na základě smlouvy. Souhlas k zasílání emailů (SMS) nám v obou případech můžete kdykoliv odebrat. 

Důvod zpracování: 
    • udělený souhlas 
    • oprávněný zájem v případě uzavření smlouvy o zájezdu/služby 

Délka zpracování: 
    • 3 roky s následnou aktualizací nebo do odvolání 
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po odvolání souhlasu) 

Účast v soutěži nebo anketě 
Účastí v soutěži nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném pravidly soutěže nebo ankety. 
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem informování Vás o stavu soutěže a zpětného kontaktu. 

Důvod zpracování: 
    • udělený souhlas 
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů 

Délka zpracování: 
    • 1 rok nebo do odvolání Vašeho souhlasu 
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu

 

Povinnost poskytnout osobní data

Předání základních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, pro který od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout. Ostatní osobní údaje, které požadujeme na základě Vašeho souhlasu, jsou dobrovolné.

 

Vaše údaje v bezpečí

Osobní data nebereme na lehkou váhu, proto v rámci možností pravidelně aktualizujeme a aplikujeme technická i organizační bezpečnostní opatření tak, aby uložená osobní data byla co nejlépe chráněna před neúmyslnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou či zničením a nebyla přístupná neoprávněným osobám. Bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme podle technologického vývoje.

 

Vaše práva v souvislosti ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. V souvislosti se zpracováním Vášich osobních údajů máte následující práva: 

a) Právo na přístup k osobním údajům 
Máte právo si zažádat o výpis svých osobních údajů, které cestovní agentura Travel & tourism group, sro (www.primazajed.cz) sbírá. 

b) Právo na opravu osobních údajů 
Jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o aktualizaci a doplnění. 

bezpečí

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) 
Máte právo žádat nás o výmaz svých osobních údajů. Nejsou-li potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním nebo byly zpracovány protiprávně, musí být takto sesbíraná data vymazána ke splnění právní povinnosti. 

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů 
Máte právo požadovat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany povinné pro zákonný důvod, nemůžeme Vám související službu poskytnout. 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů 
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na základě uzavřené smlouvy nebo souhlasu, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů cestovní agentury Travel & tourism group,sro (www.primazajezd.cz ), které zpracováváme na základě oprávněného zájmu a ochrany práv cestovní agentura Travel & tourism group, sro (www.primazajed.cz) a třetích stran. Stejně tak můžete vznést námitku, při zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Na základě vyhodnocení oprávněnosti zpracování osobních údajů je již nadále nebudeme zpracovávat pro daný účel. 

g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám dříve poskytli pro účely, které vyžadují platnost souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů např. dodržování smluvních povinností nebo pro účely oprávněných a ochranných zájmů cestovní agentura Travel & tourism group, sro (www.primazajed.cz)

h) Právo omezit marketing 
Pokud jste nám udělili souhlas pro marketingové účely nebo Vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat následujícím způsobem: 
   
    • zasláním emailu na zajezd@primazajezd.cz
    • zavoláním na telefonní číslo +420 222 231 610
    • zasláním na adresuPrimazajezd.cz ,Václavské náměstí 21, Praha 1, 110 00

Sdělte nám, zda máte zájem o omezení jen pro některé marketingové účely (email, SMS, zaslání katalogu, atd.) nebo úplné zastavení a vymazání kontaktů z databáze pro účely marketingu. 

i) Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu UOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracováni Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. 

Úřad pro ochranu osobních údajů: 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
+420 234 665 111